Openingstijden: ma-vr 8.00 - 16.00

Artikel 1. Definities.
1. Gard & Care: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gard & Care – Tweko Handelsonderneming B.V. (k.v.k. nr. 17204083),
kantoorhoudende te Valkenswaard aan de Vest 4. De partij die op basis van deze voorwaarden goederen verkoopt en levert en/of werkzaamheden/diensten verricht.
2. Wederpartij: de (rechts)persoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden door Gard & Care goederen worden geleverd en/of werkzaamheden/ diensten worden verricht en/of met wie Gard & Care in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gard & Care en wederpartij tot stand komt.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Gard & Care met een wederpartij waarbij Gard & Care producten en/of (advies)diensten levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Gard & Care nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar de
toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Gard & Care dan ook niet aanvaard, tenzij Gard & Care uitdrukkelijk schriftelijk heeft
aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen.
1. De door Gard & Care gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en blijven slechts gedurende drie maanden geldig na de datum van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens en op de uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en op de ten tijde van de offerte geldende prijzen.
3. Indien de aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Gard & Care het recht de uitgebrachte
aanbieding/offerte binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen.

Artikel 4. Prijzen.
1. Alle door Gard & Care in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door Gard & Care anders is aangegeven en/of overeengekomen. Gard & Care is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
2. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de wederpartij.
3. Gard & Care behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen.
4. Alle prijsopgaves geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
• gebaseerd op de tijdens het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, vrachtkosten en alle overige kosten;
• gebaseerd op levering af fabriek;
• exclusief btw, invoerrechten en andere belastingheffingen en rechten;
• exclusief de kosten van verpakking, in- en uitladen, vervoer en verzekering;
• vermeld in Euro, eventuele koerswijzigingen zullen worden doorberekend.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst.
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Gard & Care de aan haar gegeven opdracht schriftelijk (kan ook per e-mail) heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door Gard & Care. Orders die door de wederpartij bij Gard & Care worden geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Gard & Care. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te komen indien Gard & Care de uitvoering van de opdracht ter hand neemt in verband met spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door Gard & Care aan de wederpartij toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De wederpartij heeft dan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.
2. De opdrachtbevestiging van Gard & Care wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen 3 dagen na
ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Gard & Care uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. Indien de factuur als opdrachtbevestiging dient te
worden beschouwd vanwege de spoed, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan de wederpartij geen beroep doen op de termijn in de vorige volzin.
2. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Gard & Care zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door Gard & Care doorgevoerd indien zij schriftelijk door Gard & Care zijn bevestigd. Wijzigingen in reeds door Gard & Care aanvaarde opdracht van de zijde van de wederpartij kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
4. Gard & Care is gerechtigd meer werkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de wederpartij dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Gard & Care strikt noodzakelijk was, aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Toezegging, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de wederpartij met door Gard & Care ingeschakelde derden, personeelsleden van Gard & Care hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Gard & Care slechts indien zij door Gard & Care zelf schriftelijk worden bevestigd.
6. Gard & Care in gerechtigd zonder opgave van redenen (deel)opdrachten van de wederpartij te weigeren.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst.
1. De wederpartij geeft Gard & Care toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden.
2. Gard & Care is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Gard & Care overeenkomsten aan te gaan met wederpartijen.
3. Overeenkomsten, ook die door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Gard & Care tot stand zijn gebracht, binden Gard & Care pas nadat de overeenkomsten door Gard & Care schriftelijk zullen zijn bevestigd, dan wel nadat Gard & Care tot uitvoering zal zijn overgegaan.
4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens die Gard & Care nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen, in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van Gard & Care. Indien Gard & Care om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal Gard & Care zulks aan de wederpartij berichten. Gard & Care in niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook naar aanleiding van de weigering door Gard & Care om een (deel) opdracht van de wederpartij uit te voeren.

Artikel 7. Betaling.
1. Facturen van Gard & Care dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Gard & Care. Alle kosten van betalingsverkeer die aan de door de wederpartij te verrichten betaling verbonden zijn komen voor rekening van de wederpartij.
2. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn een factuur van Gard & Care te voldoen op het door Gard & Care aangegeven
bankrekening , is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Gard & Care vereist is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
4. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken achtereenvolgens ter afdoening van alle verschuldigde kosten, rente, en (opeisbare) facturen op grond van anciënniteit, ongeacht de vermindering van de wederpartij bij de betalingen op grond van anciënniteit.
5. Gard & Care is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten door de wederpartij verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de wederpartij. Gard & Care is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten) gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de wederpartij. Gard & Care baseert de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.
6 .Gard & Care is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zorg heeft gedragen voor de voldoening van alle kosten, rente en facturen verschuldigd aan Gard & Care.
7. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle vorderingen van Gard & Care op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden (waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van Gard & Care vereist is.
8. Gard & Care kan haar vordering uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan haar kredietverzekeraar, in welk geval de kredietverzekeraar belast zal worden met het innen van de openstaande vordering(en).

Artikel 8. Zekerheidsstelling.
1.Gard & Care is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) (gedeeltelijk) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen Gard & Care van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
2. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft Gard & Care het recht de uitvoering van de
gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd diens recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Levering en termijnen.
1. Door Gard & Care aangegeven levertermijnen en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Termijnen vangen pas aan nadat Gard & Care de opdracht heeft bevestigd en/of de wederpartij aan haar verplichtingen jegens Gard & Care heeft voldaan.
2. Wanneer Gard en Care en de wederpartij geen termijn zijn overeengekomen zal Gard & Care leveren binnen een (in de branche gebruikelijke) redelijke termijn, met inachtneming van de omstandigheden in het geval.
3. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij Gard & Care schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
4. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gard & Care. Fouten van niet-leidinggevende personeelsleden van Gard & Care hieronder nadrukkelijk niet begrepen.
5. Uitstel en/of verlenging van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gard & Care, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de wederpartij komen en blijven. De kostenopgave van Gard & Care is bindend voor de wederpartij en dient binnen de termijn als bedoeld in dit artikel voldaan te worden.
6. De levering van goederen geschied af fabriek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering door Gard & Care, aan wederpartij, zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.
7. De wederpartij is verplicht de door Gard & Care geleverde goederen af te nemen op het moment waarop deze haar door of namens Gard & Care worden bezorgd dan wel op het moment waarbij deze volgens de overeenkomst voor een eerste maal aan haar door Gard & Care aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld.
8. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op het door de wederpartij opgegeven adres op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.
9. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie welke noodzakelijk is voor de afname c.q. de bezorging zullen de verkochte zaken voor risico van de wederpartij worden opgeslagen, zulks naar goeddunken van Gard & Care. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en handelingskosten aan Gard & Care verschuldigd zijn.
10. Voor orders of leveringen welke een bepaald bedrag niet te boven gaan, kan door Gard & Care aan de wederpartij een bedrag aan behandelingskosten in rekening worden gebracht.
11. Gard & Care is gerechtigd om de goederen te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door Gard & Care aan de wederpartij geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij jegens Gard & Care verschuldigd is, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten, eigendom van Gard & Care.
2. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gard & Care apart te bewaren. Ter zake van deze goederen krijgt Gard & Care bezitloos pandrecht, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde van de alsdan (nog) openstaande vorderingen.
3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in
onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.
4. Gard & Care is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij zal hiertoe zijn medewerking verlenen.
5.Kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. De wederpartij is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering of in geval van
(conservatoire) maatregelen jegens haar over door Gard & Care geleverde zaken om onverwijld Gard & Care daarvan in kennis te stellen zodat Gard & Care haar eigendomsrecht geldend kan (doen) maken. Hetzelfde geldt in geval derden recht doen gelden met betrekking tot zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud van Gard & Care rust.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding.
1.Gard & Care heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:
a. de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met Gard & Care gesloten overeenkomst(en) nakomt;
b. er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met Gard & Care gesloten overeenkomst(en) te
voldoen;
c. van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.
2. Gard & Care is bevoegd haar verplichting tot afgifte van een/de goed/goederen op te schorten totdat de wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.
3. De wederpartij is bevoegd indien zij daartoe reden ziet de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand en/of het gestelde in artikel 12 Annulering van deze voorwaarden. In het geval van opzegging heeft Gard & Care recht op ontvangst van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die Gard & Care als gevolg van de niet voltooiing van de werkzaamheden heeft moeten maken en verminderd met de door haar als gevolg van de beëindiging bespaarde kosten. Gard & Care zendt de wederpartij hiertoe een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is. Het voorgaande laat het recht van Gard & Care op eventuele schadevergoeding onverlet.

Artikel 12. Annulering.
1.Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door Gard & Care gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Gard & Care wegens de niet uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van Gard & Care om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen. De vergoeding bedraagt in ieder geval:
a. minimaal 25% van de overeengekomen prijs in de overeenkomst;
b. 50% van de overeengekomen prijs in de overeenkomst wanneer is aangevangen met de uitvoering van de opdracht door Gard & Care;
c. 100% van de overeengekomen prijs in de overeenkomst indien de goederen reeds verzonden zijn door Gard & Care.

Artikel 13. Transport / Risico.
1. Het risico van alle directe of indirecte schade met betrekking tot de aan de wederpartij verkochten en/of te leveren zaken gaat op de wederpartij over vanaf de aanvang van het inladen van de zaken ten behoeve van het transport naar de wederpartij of de door de wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen. Het risico van in- en uitladen, het vervoer (transport), installatie en inbedrijfstelling van de goederen is te allen tijde voor risico van de wederpartij.
2. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere schriftelijke aanwijzing door wederpartij aan Gard & Care is verstrekt door Gard & Care als goed huisvader / koopman bepaald zonder dat Gard & Care hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake de transport/verzending worden slechts dan uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk heeft verklaard de extra kosten daarvan te zullen voldoen.
3. Het transport van goederen geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. een clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Gard & Care is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport of bij het uitladen van de goederen bij de wederpartij.
4. Gard & Care is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook in zoverre deze verband houdt met transport. De wederpartij is er toe gehouden om zich afdoende voor eventuele risico’s in dit verband te verzekeren.
5. In overleg kunnen goederen geretourneerd worden aan Gard & Care. De verpakking van de goederen dient van voldoende kwaliteit te zijn voor distributie. Pallets zijn ingesealed binnen het vloeroppervlakte van de pallet. Eventuele aansprakelijkheden van derden wegens het ondeugdelijk verpakken waardoor directe of indirecte schade is ontstaan aan de geretourneerde goederen of goederen van derden komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14. Garanties.
1.Garantie wordt alleen verstrekt indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen. Voor door Gard & Care elders ingekochte zaken geldt uitsluitend de garantie die de leverancier/fabrikant aan Gard & Care verstrekt en als de wederpartij eventuele (werk)instructies ook heeft opgevolgd.
2. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij niet stipt zijn verplichtingen jegens Gard & Care nakomt, dan wel in geval de wederpartij het
geleverde niet volgens de gebruiks-/ toepassing voorschriften gebruikt en/of indien de wederpartij zelf reparaties, wijzigingen aan het geleverde verricht of laat verrichten, dan wel op enig (andere) onoordeelkundige wijze het geleverde bedient / gebruikt of onderhoudt.
3.Slijtage door normaal gebruik, verkleuringen en vandalisme zijn uitgesloten van garantie.
4. Gard & Care behoudt zich het recht voor of af te wijken van garantievoorwaarden bij extreme gebruiksomstandigheden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid / Vrijwaring.
1.Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gard & Care of degenen die door Gard & Care zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door Gard & Care geleverde zaken bij de wederpartij of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden.
2. Indien en voor zover Gard & Care aansprakelijk is voor de enige schade geleden door de wederpartij door handelen of nalaten van Gard & Care, is de
aansprakelijkheid:
• primair beperkt tot een maximaal bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door Gard & Care geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden die
aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggen. Bij een periodieke betaling van de wederpartij bedraagt de vergoeding wegens aansprakelijkheid van
Gard & Care niet meer dan de door wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot 1 maand dan wel één periode;
• subsidiair beperkt tot het bedrag waarvoor Gard & Care verzekerd is;
• meer subsidiair beperkt tot maximaal € 2.000,-. De wederpartij wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.
3. Gard & Care is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de wederpartij op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Gard & Care. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gard & Care bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
4. Gard & Care is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.
5. Wederpartij vrijwaart Gard & Care voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de door Gard & Care geleverde goederen.

Artikel 16. Klachten en klachttermijnen.
1. In geval van afgeleverde c.q. bezorgde goederen door Gard & Care dient de wederpartij terstond bij aflevering c.q. bezorging te (laten) onderzoeken
of deze zaken aan de overeenkomst(en) beantwoorden. Daarbij dient de wederpartij na te gaan of de juiste zaken en/of het juiste aantal c.q. de juiste
hoeveelheid door Gard & Care is geleverd. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Tevens dient binnen 24 uur melding van de geconstateerde onjuistheden en/of beschadigde goederen gemaakt te worden bij Gard & Care.
2. Producten, grondstoffen en halffabricaten worden geacht te zijn goedgekeurd indien zij worden verwerkt, verbruikt of doorverkocht.
3. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen uiterlijk 8 dagen na ontdekking dan wel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kennis van de gebreken had kunnen worden genomen, bij aangetekend schrijven aan Gard & Care kenbaar te worden gemaakt, waarbij melding moet worden gemaakt van het leveringsmoment en bijbehorende factuurnummer, het soort product en een nadere omschrijving van het gebrek, waarbij Gard & Care in de gelegenheid moet zijn en/of gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren.
4. Geringe afwijkingen dan wel technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, maatvoering, finish, afwerking, afmetingen, kleuren en dergelijke, dan wel afwijkingen die volgens de handelsgebruiken in de branche algemeen worden toegelaten, bieden geen verhaalsmogelijkheden.
5. Klachten worden niet in behandeling genomen indien:
a. de geleverde zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de wederpartij en door de wederpartij ingeschakelde derden; en/of
b. deze goederen geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn; en/of
c. de goederen een gebrek vertonen ten gevolge van een ondeskundige en/of abnormale werkcondities gebruik; en/of
d. ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet opvolgen van instructies van Gard & Care door de wederpartij.
6. Indien de klacht gegrond blijkt, heeft Gard & Care de keuze de desbetreffende zaken op haar kosten te vervangen, dan wel herstelwerkzaamheden uit te voeren, dan wel het ter zake betaalde bedrag aan de wederpartij terug te storten. Gard & Care is niet gehouden tot meerwerk en/of andere vergoedingen als bedoeld in de vorige volzin.
7. Niet naleving van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 van dit artikel leidt ertoe dat de wederpartij geacht wordt de afgeleverde c.q. bezorgde zaken algeheel deugdelijk te hebben aanvaard. De deugdelijke aanvaarding is ook aanwezig indien de goederen door de wederpartij in gebruik zijn genomen.
8 .Ook indien de wederpartij (tijdig) reclameert, blijft de wederpartij gehouden tot voldoening van de overeengekomen betalingsverplichting.
Gard & Care is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de wederpartij enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat.
9. Retournering van de geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gard & Care onder door Gard & Care te bepalen voorwaarden.
10. Afgeleverde c.q. bezorgde goederen waarover door de wederpartij tijdig is gereclameerd zullen door de wederpartij ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Gard & Care worden gehouden. Bovendien dient aan Gard & Care onverwijld toegang tot de plaats(en) waar deze goederen zijn opgeslagen door de wederpartij te worden verleend. Gard & Care heeft het recht deze goederen te (doen) bemonsteren door een aan te wijzen bevoegde deskundige(n).
11. De wederpartij verplicht zich, indien Gard & Care zulks wenselijk acht, Gard & Care de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klacht door een door Gard & Care aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De uitspraak van genoemde deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van de expertise komen geheel voor rekening van de wederpartij indien de door de wederpartij ingestelde klacht geheel dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.
12. Gard & Care is niet aansprakelijk te achten voor fouten door de wederpartij gemaakt in haar orders/bestellingen en voor het niet door de wederpartij kunnen verkopen van de door Gard & Care aan de wederpartij geleverde goederen aan haar eindgebruikers/klanten.
13. Klachten met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk binnen 8 dagen na de factuurdatum bij Gard & Care zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de wederpartij aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal Gard & Care over kunnen gaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt dat Gard & Care niet gehouden is een klacht in behandeling te nemen zolang de wederpartij enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de klacht de wederpartij niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en). Een klacht over de factuur die te laat wordt ingediend wordt niet in behandeling genomen en is dus ongegrond.
14. Het door de wederpartij aan Gard & Care retourneren van geleverde zaken zonder voorafgaand overleg alsmede zonder schriftelijke nadrukkelijke
toestemming van Gard & Care is niet toegestaan en worden niet door Gard & Care in behandeling genomen. De aldus door de wederpartij ten onrechte aan Gard & Care geretourneerde zaken worden op kosten van de wederpartij retour gestuurd, voor de kosten waarvan de gespecificeerde opgave van Gard & Care bindend is voor de wederpartij, behoudens tegenbewijs.

Artikel 17. Overmacht.
1. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval uitdrukkelijk begrepen ziekte onder het personeel van Gard & Care en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, “technische” bedrijfsstoornissen, gelddevaluatie, brand, molest, diefstal, oproer, overstromingen, noodweer, stakingen, bedrijfsbezetting, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, wijzigingen in regelgeving, blokkades, in- en uitvoer verboden, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoring, materiaalfouten, het niet of niet tijdig aan Gard & Care leveren van de aan de wederpartij door te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrises, inbeslagneming van voorraden/inventaris, ook bij derden, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen door de openbare nutsbedrijven, optreden van vakbonden, geeft Gard & Care te harer keuze het recht ofwel de leveringstermijn te overschrijden, ofwel de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gard & Care te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
2. Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Gard & Care geen schadevergoeding verschuldigd is.
3. Indien een van de in dit artikel vermelde situaties zich voordoet terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden te voldoen aan haar verplichtingen jegens Gard & Care tot aan het overmachtsmoment.

Artikel 18. Industriële en intellectuele eigendommen.
1. Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Gard & Care afkomstige of door Gard & Care ontwikkelde of gebruikte materialen, zaken, computerprogramma’s, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, tekeningen, dessins, prototypes, drukwerk, brochures, websites, catalogussen, rapporten, schema’s, monsters, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Gard & Care, één en ander ongeacht het aandeel van de wederpartij of een derden van de wederpartij in de totstandkoming daarvan, waaronder begrepen eigen personeel van Gard & Care. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Gard & Care voorbehouden. Op eerste verzoek van Gard & Care dienen alle zaken die intellect eigendom bevatten of daarop betrekking hebben, met uitzondering van de geleverde goederen, onmiddellijk aan Gard & Care te worden geretourneerd.
2. Bij doorverkoop van de producten van Gard & Care door de wederpartij is het de wederpartij niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Gard & Care over te gaan tot:
a. omverpakking van de door Gard & Care geleverde zaken;
b. het verwijderen van de etikettering van Gard & Care;
c. het verwijderen van de labels en de onderscheidingstekens, zoals aangebracht door Gard & Care;
d. verwijderen van de veiligheidsvoorschriften, handleiding, gebruiksaanwijzing.

Artikel 19. Rechtsverwerking.
1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij jegens Gard & Care ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt na verloop van de termijn(en) bedoelt in artikel 16 Klachten en klachttermijnen en verjaart na verloop van één jaar nadat de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van het ontstaan van de vordering.

Artikel 20. Conversie.
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet bindend mocht zijn, doet zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de betrokken bepaling zodanig toegepast worden zodat deze het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze.
1. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Gard & Care zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
3. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms 2010”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

Artikel 22. Slotbepalingen.
1. Gard & Care is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Gard & Care
aangekondigde tijdstip. Gard & Care zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.
2. De Nederlandse tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden is te allen tijde leidend.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details